مناسب اسکوترهای ناین بات

made in china

Lithium battery of 63v

model :JYC-100w.63v1.5A